کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch Im Krankenhaus به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch Im Krankenhaus به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch Im Krankenhaus به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt   مجموعه حاضر شامل موارد زیر است: کتاب Deutsch Im Krankenhaus_Lehrbuch به زبان آلمانی و به صورت اسکن رنگی آلمانی و در 132 صفحه. کتاب Deutsch Im Krankenhaus_Lehrerhandreichungen به زبان آلمانی و و به صورت اسکن با ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Must-Know German Slang Words & Phrases به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Must-Know German Slang Words & Phrases به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Must-Know German Slang Words & Phrases به همراه فایل های صوتی کتاب فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 106 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.2 شامل پاسخ به تمارین درس های 13 تا 24، در 19 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN B1.1 شامل پاسخ به تمارین درس های 1 تا 12، در 17 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.2 شامل پاسخ به تمارین درس های 13 تا 24، در 16 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A2.1 شامل پاسخ به تمارین درس های 1 تا 12، در 18 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.2

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.2 شامل پاسخ به تمارین درس های 13 تا 24، در 17 صفحه   فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.1

جواب تمارین کتاب کار MENSCHEN A1.1شامل پاسخ به تمارین درس های 1 تا 12 در 17 صفحهفایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی 2001Most Useful German Words

کتاب آموزش زبان آلمانی 2001Most Useful German Words

کتاب آموزش زبان آلمانی 2001Most Useful German Words نویسنده: J. Moser فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 212 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

2,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018) ناشر کتاب: (2018) McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 210 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fuers Goethe-Zertifikat C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fuers Goethe-Zertifikat C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit fuers Goethe-Zertifikat C1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 112 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Barrons German at a Glance - ویرایش ششم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Barrons German at a Glance - ویرایش ششم (2018)

کتاب آموزش زبان آلمانی Barrons German at a Glance - ویرایش ششم ناشر کتاب: (Barrons (2018 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 361 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. فایل های صوتی این کتاب به صورت آنلاین قابل دسترسی ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit in Deutsch 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit in Deutsch 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Fit in Deutsch 1 به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب سطح کتاب: A1 ناشر کتاب: Klett    فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 120 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به زبان آلمانی و در 53 صفحه است. فایل PDF کتاب به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. فایل PDF کتاب معلم به صورت ...

4,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Training TestDaF به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Training TestDaF به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Training TestDaF به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 131 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی [studio [21 سطح A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی [studio [21 سطح A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی [studio [21 سطح A1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Cornelsen فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 250 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و به صورت تمام رنگی است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik aktiv А1-В1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik aktiv А1-В1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatik aktiv А1-В1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Cornelsen فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 255 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A2 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب : (Hueber (2015 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 74 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Tourismus A1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب : (Hueber (2015 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 81 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب ناشر کتاب: Klett فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 64 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN B1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها   مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب MENSCHEN B1.2 Kursbuch به زبان آلمانی و در 112 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب به همراه متن فایل صوتی کتاب   کتاب MENSCHEN B1.2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 120 صفحه به ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها   مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب MENSCHEN B1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 204 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب   کتاب MENSCHEN B1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 232 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب کار و ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها   مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب MENSCHEN A2.2 Kursbuch به زبان آلمانی و در 104 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب   کتاب MENSCHEN A1.2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 112 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب کار و جواب ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A2.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها   مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب MENSCHEN A2.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 103 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب   کتاب MENSCHEN A1.2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 108 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها     مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب MENSCHEN A1.2 Kursbuch به زبان آلمانی و در 99 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب به همراه متن فایل صوتی کتاب   کتاب MENSCHEN A1.2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 112 صفحه به ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی MENSCHEN A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کار     مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب MENSCHEN A1.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 108 صفحه (بدون فایل صوتی)   کتاب MENSCHEN A1.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 111 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب کار و پاسخ تمارین ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Telefontraining B1/B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی  Menschen im Beruf - Telefontraining B1/B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Telefontraining B1/B2 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 83 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Sсhrittе Übungsgrаmmаtik

کتاب آموزش زبان آلمانی Sсhrittе Übungsgrаmmаtik

کتاب آموزش زبان آلمانی Sсhrittе Übungsgrаmmаtik ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 183 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatiktabellen Deutsch سال انتشار (2016)

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatiktabellen Deutsch سال انتشار (2016)

کتاب آموزش زبان آلمانی Grammatiktabellen Deutsch ناشر کتاب: (DUDEN (2016 فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 257 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt    مجموعه حاضر شامل: کتاب Kursbuch در 106 صفحه و به زبان آلمانی کتاب Arbeitsbuch در 116 صفحه و به زبان آلمانی به همراه فایل های صوتی کتاب   فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt    مجموعه حاضر شامل: کتاب Lehrbuch در 106 صفحه و به زبان آلمانی کتاب Arbeitsbuch در 103 صفحه و به زبان آلمانی کتاب Lehrerhandreichnungen در 55 صفحه و به زبان آلمانی به همراه فایل های صوتی کتاب و جواب ...

5,000 تومان

CODEFILE.4KIA.IR

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما